Oslo Pride tar ny form i 2020
Oslo Pride LogoOslo Pride Logo
19. juni – 28. juni 2020

Tittel for Pride Art 2020

Årets Pride-tema er internasjonal solidaritet, og med det har faggruppa i Pride Art kommet frem til tittelen på årets utstilling. Temaet fordrer en anerkjennelse av behovet for protest og engasjement i menneskerettighetskampen vi er en del av. Dette er spesielt viktig i lys av en negativ utvikling i skeives livsvilkår og rettigheter i flere land, og hvordan folk blir begrenset når de ikke får være den de er, elske den de vil, eller leve sitt liv som de ønsker. Den ødeleggende kraften i å livnære hat, intoleranse og annerledeshet er skremmende, eller burde være det. Det kan være fristende å slå seg til ro med at dette ikke angår «oss». Det er fristende å stole på at «andre» ordner opp. Men historien har vist sin evne til å gjenta seg. Og den har lært oss at kampene ikke vinnes uten innsatsen til helt vanlige folk.

Historien har likevel også vist at det nytter. I lys av årets 35-års-jubileum for Norges første skeive kunstutstilling ser vi tilbake på en kunstnerisk rettighetskamp som gir rom for håp. Noen har gått foran, levd sine liv høylytt og stolt, over landegrenser og kultur. Andre har jobbet i det stille, i det nære og kjente. Uansett så nytter det. Det som for 35 år siden virket umulig for mange av oss, er i dag en realitet. Potensialet for godhet og kjærlighet er uendelig.

Tittelen for årets Pride Art-utstilling gir rom for tolkning både av utfordringene og mulighetene. Den gir rom for kamprop og håp, sinne og kjærlighet. Tittelen kan brukes til å reflektere over begrensninger og potensiale, både indre og ytre.

Tittelen for årets utstilling er: Un/limited.

———————————

The theme for this year's Pride is international solidarity, and from this, Pride Art’s organizing committee has decided on the title for this year’s exhibition. This theme requires us to acknowledge the need for protest and engagement in the fight for human rights. This is especially important in light of the backlash against queer rights in multiple countries, and in the limitations forced on people who cannot be who they are, love whom they want, or live their life as they wish. The destructive powers of nurturing hate, intolerance, and otherness is frightening, or should be. It might be tempting to rest at ease with the notion that this does not concern 'us'. It might be tempting to trust 'others' to sort things out. But history has shown an unsettling willingness to repeat itself. It has also taught us that fights aren’t won without the help of ordinary people.

Even so, history has also taught us that it makes a difference. In light of the 35th anniversary of the first queer art exhibition in Norway, we look back at an artistic rights campaign that encourages optimism. Some have fought loudly and proudly over boundaries of countries and cultures, others quietly at home. Either way makes a difference. What seemed impossible for many of us just 35 years ago is now a reality. There is no limitation to the potential of love and kindness.

The title for this year’s Pride Art exhibition, leaves room for interpretation both of challenges and of possibilities. It embodies rallies and hope, love and anger. The title can be used to reflect upon limitations and potential, both internal and external.

This year’s title is: Un/limited.