Oslo Pride tar ny form i 2020
Oslo Pride LogoOslo Pride Logo
19. juni – 28. juni 2020

Pride House

Pride House synliggjør bredden i den skeive kulturen gjennom debatter, foredrag, workshops og ulike kulturuttrykk.

I 2019 var over 27 500 personer innom Youngstorget for å se på Pride House og Pride Art.

Siden 2011 har Oslo Pride og FRI Oslo og Akershus stelt til Pride House sammen med utallige små og store organisasjoner og stemmer i Norge og Norden. Her løfter vi bevisst frem debatter som ellers blir hysjet ned eller ignorert. Det er en partipolitisk nøytral arena hvor vi skaper et rom for å synliggjøre mangfoldet av kjønn, identitet og seksualitet.

Inngang er gratis og åpent for alle, ikke bare for folk i de skeive miljøene. Vi står sammen i kampen for like rettigheter, uavhengig av seksualitet, identitet, livsstil og kjønnsuttrykk. Diskriminering, vold og brudd på menneskerettigheter angår oss alle.

Innmelding programpunkt Pride House Oslo 2020

//Scroll down for info in English//

Kom med ditt bidrag eller innspill og bli med på Norges viktigste arena for skeiv politikk og kultur.

Pride House arrangeres 20. – 26. juni i år i Oslo Pride-teltet på Youngstorget. I sju dager vil vi her sammen med deg og din organisasjon arrangere debatter, foredrag, workshops og annet. Sammen setter vi skeiv kultur og politikk på agendaen.

Årets tema for pride er Internasjonalt fellesskap : Sterkere sammen.

I det siste tiåret har vi sett en sterk mobilisering for rettighetene til lhbt personer verden over, noe som har ført til mange gjennombrudd: Seksualitet mellom to av samme kjønn har blitt avkriminalisert i store land i Asia og Afrika, felles ekteskapslovgivning har blitt innført i de fleste land i Latin-Amerika. Å være trans er ikke lenger en diagnose og mange land i Europa har innført retten til selv å definere ens juridiske kjønn. Våre seire kom som et resultat av at skeive bevegelser i ulike land bygget solidaritetsstrategier der felles kamp mot diskriminering og marginalisering sto i sentrum.

Det vil derfor være særlig vekt på programpunkter med internasjonale tema i år. Men du står fritt til både å melde inn programpunkter som samsvarer med temaet og ikke. Målet er et mangfoldig program som speiler mangfoldet på skeiv politikk og kultur.

Vi starter nå å gå igjennom alle innkomne programforslag og å fordele tidspunkter til alle programforslag som blir godkjent. Det er fortsatt mulig å sende inn forslag til program. Dess tidligere du gjør det dess mer fleksibilitet vil vi ha til å finne et godt tidspunkt til programpunktet ditt. Har du spørsmål, ta gjerne kontakt på e-post: [email protected]

Link til påmeldingsskjema: Innmelding programpunkt Pride House 2020

// Expression of Interest for Oslo Pride House 2020//

Please submit your contribution and join in the making of Norway's most important arena for queer politics and culture.

Pride House will be held on June 20-26 this year in the Oslo Pride tent at Youngstorget. For seven days, together with you and your organization we will organize debates, lectures, workshops and more. Together, we will put queer culture and politics on the agenda.

This theme for this year's Pride is International Community: Stronger Together.

During the last decade, we have seen a strong mobilization of the rights of LGBT people worldwide, which has led to many breakthroughs: Sex between persons of the same sex has been decriminalized in many countries in Asia and Africa, same-sex marriage laws have been introduced in most countries in Latin America. Being trans is no longer a diagnosis and many countries in Europe have passed the right for each person to themselves define their legal gender. These victories came as a result of queer movements in different countries building solidarity strategies where a common fight against discrimination and marginalization was placed at the center.

Therefore, special attention will be given to program points on international topics this year. But you are free to both submit program points which match the theme as well as other topics. The goal is a diverse program which reflects the diversity of queer politics and culture.

We are now reviewing all received program proposals and will allocate a time slot for all approved program items. It is still possible to submit program proposals. The sooner you do it, the more flexibility we have to find a good slot for your program point. If you have any questions, please contact us at: [email protected]

Link to registration form: Innmelding programpunkt Pride House 2020